Privacyverklaring

Welke persoonsgegevens verwerk ik en met welke doeleinden?

Als jij besluit bij mij in therapie te gaan, zal ik bepaalde persoonlijke gegevens van je verwerken. Het gaat om te beginnen om je voor- en achternaam, e-mailadres, adresgegevens en (mobiele) telefoonnummer.

Daarnaast zal ik, conform de wettelijke plicht vanuit de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) een dossier aanleggen. Dit dossier bevat de door jou ingevulde en naar mij teruggezonden behandelovereenkomst plus bijlagen (medische vragenlijst, kapstokvragenlijst(en)). Verder zal het dossier mijn intake- en sessieverslagen bevatten. Daarnaast kunnen ook gegevens opgenomen worden die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die, zo nodig en alleen na jouw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld huisarts of andere behandelaar).

Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Bepaalde gegevens uit het dossier kunnen voor de volgende doelen worden gebruikt:

  • voor het informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld na afronding van de therapie of bij doorverwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete en schriftelijke toestemming;
  • voor de financiële administratie;
  • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing, intervisie of supervisie;
  • voor het verzenden van informatie over mijn praktijk en de aankondiging van voor jou mogelijk interessante trainingen.

Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens?

De wettelijk voorgeschreven bewaartijd conform de WGBO is 20 jaar. Dus tenzij jij als cliënt expliciet en schriftelijk aangeeft dat je wilt dat je dossier verwijderd wordt, blijft het 20 jaar beveiligd in mijn digitale bewaarruimte staan.

Worden jouw persoonsgegevens met derden gedeeld?

Nee, tenzij het is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld bij gevaar voor jezelf en/of je omgeving) en daarover eerst schriftelijk overleg is geweest.

En als jij nu jouw eigen gegevens wilt inzien?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb naar jou of een door jou genoemde persoon of organisatie, te sturen.

Als je je dossier wilt inzien, is het in principe de bedoeling dat je dat in mijn aanwezigheid of die van een collega doet. Mocht dat niet aan de orde zijn, zal ik je vragen een kopie van een identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Ik wil je er nog op wijzen dat je, als je van mening bent dat ik je privacy niet voldoende borg, de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze volgende link.

Hoe beveilig ik jouw persoonsgegevens?

Ik bewaar jouw gegevens digitaal, waarbij zowel voor het opstarten van mijn laptop als het openen van jouw dossier, een wachtwoord vereist is. Dit wachtwoord is alleen bij mij bekend en bij de persoon met wie ik de afspraak heb dat – mocht ik overlijden of anderszins niet meer in staat zijn mijn dossiers te beheren – hij de zorg voor mijn dossiers van mij overneemt. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan meteen contact met mij op.